Allmänna villkor för Medalla

1. Allmänt och definitioner
1.1
 Dessa användarvillkor för vårdarbetare (”Användarvillkoren”) gäller för användning av den tjänst som vid var tid tillhandahålls av Medalla AB, org. nr 559224-7893 (”Medalla”).
1.2 Medalla tillhandahåller en app vid namn Medalla (”Appen”). I appen kan vårdpersonal (”Användaren”) se andra Användares profiler. Därtill kan Användare publicera jobbtips och chatta med andra användare.
1.3 När Användaren registrerar sitt användarkonto accepterar Användaren också Användarvillkoren, som tillsammans med Användarens registrering av användarkontot utgör avtalet mellan Användaren och Medalla (”Avtalet”).

2. Användarkonto och behörighet
2.1
 Användaren måste skapa ett användarkonto innan Tjänsten kan användas. Användaren ansvarar för att informationen som lämnas är riktig, uppdaterad och fullständig. Användarkontot är personligt, och Användaren får inte ge någon annan tillgång till Tjänsten genom användarkontot.
2.2 För att vara behörig att använda Tjänsten måste Användaren arbeta inom vården.
2.3 För att Användaren ska verifiera sig i Tjänsten kommer Medalla att kontrollera att Användaren är legitimerad som hälso- och sjukvårdspersonal. Medalla gör en kontroll mot Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp). Medalla kan efter eget gottfinnande neka Användaren att använda Tjänsten baserat på utfallet av ovan nämnda kontroll.
2.4 Användaren garanterar, genom att acceptera Användarvillkoren, att Användaren:är verksam vårdpersonal.har anställning eller uppdrag i den eller de arbetsplatser som Användaren anger.att den inte sprider vilseledande uppgifter samt agerar sjysst och korrekt i sin kommunikation med andra användare

3. Ansvar vid anställning hos vårdgivare
3.1
 Tjänsten ger Användaren möjlighet att på ett enkelt sätt komma i kontakt med vårdgivare som är i behov av att anställa vårdpersonal utan Medalla som mellanhand. I Tjänsten kan Användaren söka efter tillgängliga jobbtips och ta kontakt med de vårdgivare som Användaren är intresserad av. I Tjänsten kan även vårdgivare kontakta Användare som är intressanta för en anställning annonserats via en Annons.
3.2 Användare väljer själva om dom vill ta anställning hos en vårdgivare som denne kommit i kontakt med via ett jobbtips, Medalla förmedlar enbart kontakten via Tjänsten. Medalla tar inom denna del av Tjänsten inget ansvar för vårdgivares agerande gentemot Användare.

4. Licens till Appen
4.1
 Förutsatt att Användaren uppfyller Användarvillkoren så ger Medalla Användaren en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten via sitt användarkonto samt att använda Appen på sin Android- eller iOS-enhet.
4.2 Användaren får inte använda, kopiera eller överföra Appen, eller delar därav, på annat sätt än vad som tillåts enligt Användarvillkoren. Användaren får inte heller förändra, utveckla eller skapa tillägg till Tjänsten och Appen.
4.3 Användaren får inte upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt tillåta tredje part att, direkt eller indirekt, förfoga eller på annat sätt använda Tjänsten och Appen.
4.4 Användaren får inte dekompilera, använda s.k. reverse engineering eller på annat sätt försöka återskapa Tjänstens och Appens källkod, eller skapa säkerhetskopior, utöver vad som anges i tvingande lag.
4.5 Användaren får endast använda Tjänsten i enlighet med Användarvillkoren och Medallas instruktioner för användning av Tjänsten, samt i enlighet med gällande lagstiftning. Inget innehåll som är olagligt, integritetskränkande eller oetiskt eller som skäligen kan befaras användas för sådana olagliga, integritetskränkande eller oetiska syften får hanteras inom ramen för Tjänsten. Användaren får inte använda Tjänsten eller Appen på något sätt som kan inkräkta på någon upphovsrätt eller annan immateriell rättighet tillhörande Medalla eller tredje part.

5. Ansvarsbegränsning och skadeslöshet
5.1
 Tjänsten och Appen tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och användningen av Tjänsten är Användarens ansvar. Medalla lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgänglighet, kvalitet, duglighet för något särskilt syfte, lämplighet eller riktighet av Tjänsten och Appen.
5.2 Tjänsten har innehåll från tredje part, exempelvis gällande beskrivningar av jobbtips. Den tredje parten är ansvarig för innehållet, dess ursprung och presentation. Medalla kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för att information från tredje part är saklig, korrekt eller relevant.

6. Personuppgifter
6.1
 Medalla är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter som samlas in i samband med skapande av konto och vid användning av Tjänsten. Medalla behandlar personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller, efter den 24 maj 2018, Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och Medallas dataskyddspolicy.
6.2 Mer information om Medallas behandling av personuppgifter finns i Medallas dataskyddspolicy.

7. Immateriella rättigheter
7.1
 All upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i Tjänsten och Appen tillhör Medalla och/eller tredje man. Ingenting i Användarvillkoren ger Användaren en rättighet eller licens att använda någon upphovsrätt, varumärke, eller annan immateriell rättighet som ägs eller kontrolleras av Medalla.
7.2 Användaren erhåller endast den begränsade rätten att använda Appen och Tjänsten som särskilt framgår av dessa Användarvillkor.

8. Giltighetstid
8.1
 Användarvillkoren gäller tills vidare. Medalla har rätt att när som helst säga upp Användarens rätt att använda Tjänsten.

9. Övriga villkor
9.1
 Om Användaren bryter mot Avtalet har Medalla rätt att omedelbart stänga av Användaren från Tjänsten tills vidare eller avsluta Användarens användarkonto, utan något ansvar gentemot Användaren för detta.
9.2 Medalla förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren. Genom att fortsätta använda Tjänsten efter det att information har skickats till angiven e-postadress om att Användarvillkoren har ändrats, godkänner Användaren de ändrade Användarvillkoren.
9.3 Medalla kan efter eget gottfinnande och när som helst ändra i eller upphöra med Tjänsten och Appen. Användaren accepterar att Medalla inte ansvarar gentemot Användaren eller någon tredje part för sådan ändring eller upphörande.
9.4 Användaren har inte rätt att överlåta några rättigheter eller skyldigheter under Användarvillkoren utan skriftligt godkännande från Medalla.
9.5 Medalla har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag i samma koncern som Medalla eller till tredje man i anslutning till en överlåtelse av alla eller väsentligen alla Medallas tillgångar.

10. Tillämplig lag
10.1
 Användarvillkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.