Vårdgivare

Vad är en bra arbetsmiljöl inom vård och omsorg

En undersökning baserad på vad vårdpersonal tycker är viktigt

March 21, 2022
Vad är en bra arbetsmiljöl inom vård och omsorg

Sommaren 2022 ställde vi oss frågan hur vårdpersonal ska kunna identifiera bra arbetsplatser. Vi hade konstaterat att de behöver mer information om en arbetsplats innan de tar ställning till om de vill arbeta där. Tillförlitlig information. Inblick kallade vi funktionen. Den skulle bli central i vår app, och ge vårdkollegor möjlighet att fatta bättre, mer informerade beslut om vilka arbetsplatser som passar just dem.

Under denna tid översvämmades media av larm från vårdpersonal som inte orkade. De blev utmattade, gick ner i arbetstid, bytte till och med yrke. Läget var allvarligt – fler än hälften av alla regioner tappade vårdpersonal, enligt en undersökning av tidningen Arbetet. Att få till en funktion som underlättade valet av arbetsplats kändes angeläget.

Vikten av en fungerande arbetsmiljö inom vård och omsorg

Pauliina Ikonen Victorsson, specialistläkare inom psykiatri och grundare av Medalla, träffade allt oftare utmattad vårdpersonal i sitt arbete på PBM. Kollegor som befann sig i en omöjlig situation och behövde hjälp att gradvis återgå till arbetet.

En välfungerande arbetsplats är avgörande för personalhälsa och välbefinnande inom hälso- och sjukvården, där personalen ofta utsätts för fysiskt och emotionellt krävande arbete. Om inte arbetsplatsen är utformad på ett lämpligt sätt ökar risken för stress, trötthet och utmattningssyndrom.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete var alltså nödvändigt. I en tidigare bloggartikel beskrev vi om vad som utgör en attraktiv arbetsplats och vad som händer när arbetsgivare ökar arbetsbelastningen utan att först samråda med medarbetarna – som till slut flyr enheten.

Genom att se över de faktorer som påverkar personalens hälsa och välbefinnande går det att förbättra arbetssituationen och öka trivseln. Men vilka faktorer är det?

Vårdkollegor bedömer vad som är viktigt i sin arbetsmiljö

Vi hade en egen bild av hur goda arbetsförhållanden borde se ut, men ville få den bekräftad av fler. Vi vände oss därför till de som verkligen vet: en bredare skara av vårdkollegor. Medallas fokusgrupp bestod av drygt 30 personer från olika områden inom vården: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, socionomer, chefer m fl. Det var de som testade appen innan den lanserades publikt, och nu fick de berätta om sin syn på en god arbetsmiljö.

Så hur ska man definiera "vad en bra arbetsmiljö" är? Vi gav fokusgruppen 20 beskrivande påståenden om arbetsmiljön på en vårdenhet. De fick även lägga till fler egna påståenden. Därefter rankade de dessa påståenden utifrån personlig relevans.

Vad är en bra arbetsmiljö för personal när vårdpersonal får tycka

Undersökningen visar att dessa 6 faktorer är mest betydelsefulla för att bedöma arbetsmiljön på en vårdenhet:

 1. Att få arbeta med kompetenta kollegor som också är hjälpsamma och kan avlasta vid behov
 2. Möjlighet att få rimlig tid till återhämtning under arbetsdagen
 3. Att hinna utföra alla sina arbetsuppgifter under en arbetsdag på ett tillfredställande sätt
 4. En ledning som ger sina medarbetarna förutsättningar att ta ansvar i det dagliga arbetet
 5. Möjlighet till kompetensutveckling, både i form av dedikerad tid och att man lär sig nya saker i sitt dagliga arbete
 6. En rimlig fysisk arbetsmiljö, med t ex fungerande ventilation, moderna lokaler och fungerande utrustning

Men lönen då? Nä, påståendet om en årlig löneökning föll utanför de tolv högst rankade. De tillfrågade ansåg helt enkelt inte att löneutveckling påverkade arbetsmiljön.

Funktionen Inblick lanseras med hänsyn till anonymitet och personlig integritet

Baserat på våra undersökningsresultat skapade vi funktionen Inblick. Den utgår från hur en vårdkollega upplever sina arbetsförhållanden, inom fyra kategorier:

 1. Ledning och organisation
 2. Arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning
 3. Kompetens- och vidareutveckling
 4. Fysisk arbetsmiljö

Personen kan anonymt skatta frågorna inom varje kategori mellan 1 till 5. Varje kategori får då ett betyg, och en summering för vårdenheten som helhet. Slutligen får personen ange vad den uppskattar mest hos sin vårdenhet och vilka utmaningar som finns. För att värna personens anonymitet och integritet publiceras en Inblick först när tillräckligt många kollegor anslutit till vårdenheten.

På några månader har 100-tals vårdkollegor gett inblick i sina vårdenheter. Hittills har endast ett fåtal publicerats, just för att skydda identiteten hos de som svarat. Men allt fler upptäcker Medalla och vi är stolta över att de allra flesta ger inblick i sin arbetsmiljö, och tar del av varandras. Det är bara vårdkollegor som korrekt kan beskriva sin arbetsplats.

Vanliga frågor och svar om arbetsmiljö inom vård

Hur kan man förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats?

En god arbetsmiljö för personal inom sjukvård och omsorg är alltså en viktig faktor för såväl vårdens kvalitet som personalens välbefinnande. Hur gör man för att skapa och upprätthålla den? Tänk på detta:

 1. Fysisk arbetsmiljö: En säker och ergonomiskt utformad arbetsmiljö är viktig för att minska risken för skador och ohälsa. Det kan handla om allt från ergonomiska arbetsställningar, god belysning och ventilation till rätt utrustning och hjälpmedel.
 2. Personalutbildning: Att investera i personalens utbildning och utveckling är en viktig del. Utbildning kan öka kompetensen och självförtroendet hos personalen och göra dem bättre rustade att möta de utmaningar som de ställs inför i sin yrkesroll.
 3. Arbetsbelastning: En orimligt hög arbetsbelastning kan leda till stress och utbrändhet. Det är viktigt att säkerställa att personalen har rimliga mängder arbete, och tillräckligt med tid för återhämtning.
 4. Kommunikation: En öppen och tydlig kommunikation mellan personal och ledning är avgörande för en bra arbetsmiljö. Här handlar det om att lyssna på personalens behov och synpunkter, att komma med feedback och ge information om förändringar.
 5. Säkerhet: En trygg arbetsmiljö är viktig för personalens dagliga välbefinnande och hälsa – allt från tillgång till lämplig skyddsutrustning, till tydliga rutiner för hur man hanterar hot och våld på arbetsplatsen.

Att ta hand om personalen och satsa på en bra arbetsmiljö bidrar till att öka trivseln och minska personalomsättningen – vilket i sin tur kan leda till bättre vårdkvalitet och högre produktivitet.

Hur kan jag som chef involvera mig i arbetsmiljöarbetet på min arbetsplats?

Som chef är du ansvarig för arbetsmiljön på din arbetsplats. Det är alltså viktigt att du tar en aktiv roll i att säkerställa att den är bra. Här är några saker du kan göra för att bli mer involverad i arbetsmiljöarbetet:

 1. Utbilda dig: Lär dig mer om arbetsmiljö och arbetsmiljölagen. Det finns kurser och utbildningar som riktar sig specifikt till chefer och som kan hjälpa dig att förstå dina ansvarsområden.
 2. Engagera dig i arbetsmiljöfrågor: Ta initiativ till att starta upp arbetsmiljögrupper, eller delta i en befintliga grupp. Se till att vara engagerad och delta aktivt i diskussioner och beslut som rör arbetsmiljöfrågor.
 3. Lyssna på personalen: Var öppen för feedback från personalen. Lyssna på deras synpunkter och förslag. Det kan hjälpa dig att identifiera områden där det behövs förbättringar eller stöd, samtidigt som det visar personalen att du bryr dig om deras välbefinnande.
 4. Genomför regelbundna riskbedömningar: Identifiera och utvärdera de risker som finns på arbetsplatsen på regelbunden basis, för att förebygga olyckor och ohälsa.
 5. Sätt upp mål – och följ upp dem: Sätt upp tydliga mål för arbetsmiljöarbetet. Se även till att följa upp regelbundet för att säkerställa att målen uppnås. Det kan hjälpa dig att mäta framsteg och se till att ni arbetar på rätt sätt.
 6. Utbilda personalen: Se till att personalen är utbildad och tränad för att hantera risker och problem som kan uppstå på arbetsplatsen. På så vid kan ni minska risken för olyckor, skador och sjukdom.

Var hittar jag mer information om arbetsmiljön inom vård och omsorg?

Det finns flera källor där du kan hitta mer information om arbetsmiljö inom vård och omsorg. Här är några exempel:

 1. Arbetsmiljöverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för arbetsmiljöfrågor. De har en särskild sektion på sin webbplats som är dedikerad till vård- och omsorgsarbete. Här hittar du bland annat information om riskbedömningar, ergonomi, psykosociala faktorer och mycket mer.
 2. Vårdförbundet är en fackförening som organiserar yrkesverksamma inom vård och omsorg. På deras webbplats hittar du information om arbetsmiljö och arbetsmiljöfrågor som är relevanta för vårdpersonal.
 3. Socialstyrelsen har ett omfattande bibliotek med rapporter, riktlinjer och andra publikationer som kan vara relevanta för arbetsmiljöfrågor inom vård och omsorg.

Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudet är en viktig aktör när det gäller arbetsmiljöfrågor inom vård- och omsorgssektorn. Skyddsombudet har en central roll i att bevaka och verka för en säker och hälsosam arbetsmiljö för personalen.

Här är några av skyddsombudets uppgifter:

 1. Bevaka arbetsmiljön: Skyddsombudet ska kontinuerligt bevaka arbetsmiljön och informera arbetsgivaren om eventuella brister och risker som kan uppstå på arbetsplatsen. Detta kan innebära att skyddsombudet genomför egenkontroller av arbetsmiljön, talar med personalen och tar emot rapporter om arbetsmiljöproblem.
 2. Delta i riskbedömningar: Skyddsombudet ska delta i riskbedömningar och ha inflytande över hur riskerna hanteras och åtgärdas. Riskbedömningar är viktiga verktyg för att identifiera faror och risker på arbetsplatsen och för att utveckla och implementera effektiva skyddsåtgärder.
 3. Informera personalen: Skyddsombudet ska informera personalen om deras rättigheter och skyldigheter när det gäller arbetsmiljöfrågor och bidra till att höja medvetenheten om arbetsmiljöproblematik och förebyggande åtgärder.
 4. Samarbeta med arbetsgivaren: Skyddsombudet ska arbeta tillsammans med arbetsgivaren för att skapa en god arbetsmiljö och verka för att skyddsåtgärder genomförs och upprätthålls. Detta innebär också att skyddsombudet ska ha möjlighet att delta i diskussioner och förhandlingar med arbetsgivaren om arbetsmiljöfrågor.
 5. Följa upp arbetsmiljön: Skyddsombudet ska också följa upp att skyddsåtgärder har genomförts och att arbetsmiljön fortsätter att vara säker och hälsosam för personalen. Effekten av de åtgärder som har vidtagits ska utvärderas, och eventuella problem eller brister rapporteras till arbetsgivaren.

Hur kan jag som arbetstagare bidra till en bättre arbetsmiljö?

Som arbetstagare kan du också hjälpa till att förbättra arbetsmiljön. Dels genom att följa arbetsmiljölagstiftningen, men också genom att delta aktivt i det systematiska arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Här är några konkreta tips:

 1. Anmäl risker: Anmäl till din chef eller ditt skyddsombud om du upptäcker risker eller brister i arbetsmiljön, till exempel bristande utrustning eller omständigheter som kan leda till ohälsa och olycksfall.
 2. Använd skyddsutrustning: Använd rätt skyddsutrustning när du utför dina arbetsuppgifter, som handskar, munskydd, ögonskydd eller hörselskydd.
 3. Delta i utbildningar: Se till att vara med på de utbildningar som din arbetsgivare erbjuder för att lära dig mer om hur du arbetar säkert och undviker arbetsrelaterade skador.
 4. Bidra till riskbedömningar: Var delaktig i riskbedömningar och bidra med din kunskap om hur arbetsuppgifterna kan utföras på ett säkrare sätt.
 5. Var aktiv i förbättringsarbetet: Engagera dig i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, genom att delta i utvecklingen av förbättrande rutiner och arbetsmetoder.

Link to author page

Medgrundare och produktansvarig

Boka kostnadsfri demo.